Psychoterapia indywidualna

Głównym celem jaki stawiamy sobie w procesie terapeutycznym jest dotarcie do poznania pełni potencjału  każdego niepowtarzalnego i wyjątkowego JA. Zależy nam na odnalezieniu tych czynników, które rozwój potencjału mogą zakłócać. Prawda o człowieku  zawiera się w rozpoznaniu  jego indywidualności i złożoności, ale zawsze z  uwzględnieniem wiedzy o naturze człowieka w ogóle.  Dodefiniowanie  tej prawdy odbywa się podczas terapii w wyjątkowym procesie jakim jest życzliwe spotkanie i otwarty dialog klienta z autentycznym, zaangażowanym i profesjonalnym psychoterapeutą. Systematyczne odkrywanie siebie i pogłębione zrozumienie  własnej indywidualności  przeplatane jest  pracą nad własnymi dysfunkcyjnymi przekonaniami, schematami czy zachowaniami. Od strony merytorycznej i interwencyjnej postawiliśmy w pracy na dwa sprawdzone i udokumentowane licznymi badaniami na temat skuteczności kierunki terapeutyczne: terapię poznawczo behawioralną i terapię schematu. Oba nurty dają rzetelną i realną podstawę do przeprowadzenia efektywnego procesu konceptualizacji i samej terapii, zmierzającej do jak najlepszego usprawnienia funkcjonowania osoby.

Terapia poznawczo behawioralna

Terapia poznawczo behawioralna bazuje na rozpoznaniu osobistego wzorca poznawczego osoby, określeniu jego adaptacyjnych i  nieadaptacyjnych elementów oraz adekwatnej do celów pacjenta restrukturyzacji poznawczej. Rozpoznanie , zidentyfikowanie i modyfikacja dysfunkcyjnych wzorców myślenia odbywa się przy aktywnym udziale terapeuty z zachowaniem zasad współpracy i  interaktywnej relacji terapeutycznej. W tej modalności pracujemy także z dysfunkcyjnymi zachowaniami starając się wzmocnić efektywne sposoby działania oraz eliminować te nieskuteczne lub nadmiernie energochłonne. Pozwala to pacjentom stawać się bardziej aktywnymi ludźmi w codziennym życiu, zwiększać poczucie własnej sprawczości i skuteczności  działania. W terapii indywidualnej pracujemy w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Pracujemy z osobami borykającymi się z problemami depresyjnymi, lękowymi, fobiami, osobowościowymi, zaburzeniami odżywiania oraz kryzysami życiowymi i relacyjnymi.

Terapia schematu

W tym integracyjnym podejściu terapeutycznym wiodącym podejściem do pracy jest zrozumienie i modyfikacja mechanizmów wywołujących i podtrzymujących chroniczne problemy psychiczne. Dzięki terapii schematów pacjenci uczą sie rozpoznawać swoje dysfunkcyjne wzorce oparte na wczesnodziecięcych nieadaptacyjnych schematach, które są odzwierciedleniem dziecięcych, często trudnych i bolesnych doświadczeń. W  wyniku terapii pacjenci lepiej rozumieją i akceptują siebie w swojej złożoności i wieloaspektowości, opisywanej w tej modalności  w koncepcji trybów. Techniki poznawcze i behawioralne przeplatają się w tej terapii z technikami doświadczeniowymi. W technikach tych pacjent z pomocą terapeuty dociera do swoich wrażliwych struktur i tam dokonuje często bardzo głębokich i emocjonalnych  zmian.

Relacja terapeutyczna oferowana w terapii schematu oparta jest o ideę powtórnego korektywnego rodzicielstwa, które pozwala terapeucie zaspokoić częściowo te uniwersalne emocjonalne potrzeby pacjenta, które z różnych przyczyn nie zostały zaspokojone w dzieciństwie . Staje się to początkiem nabywania przez pacjenta kompetencji do samodzielnego zaspokajania emocjonalnych potrzeb . Terapia schematu doskonale sprawdza się w leczeniu chronicznej depresji i niepokoju. Jej skuteczność jest potwierdzona w przypadku problemów z samooceną i poczuciem wartości, trudności w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących  bliskich relacji.

Umów  się na wizytę do psychoterapeuty